Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Η ποιοτική ανωτερότητα των κουφωμάτων αλουμινίου!

Η ποιοτική ανωτερότητα των κουφωμάτων αλουμινίου!
κουφώματα & χρήση

Η ποιότητα αποτελούσε πάντοτε και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο όχι μόνον για τις εταιρίες σχεδιασμού και παραγωγής προφίλ αλουμινίου για κουφώματα (διελάσεις), αλλά και για τους κατασκευαστές κουφωμάτων, οι οποίοι είναι σε άμεση σχέση με τον τελικό καταναλωτή. Η ποιότητα όμως δεν πρέπει να σταματάει στη διέλαση, αλλά πρέπει να συνεχίζεται και στο τελικό προϊόν, δηλαδή στο κούφωμα αλουμινίου.

Στα περισσότερα Ευρωπαϊκά κράτη έχουν δημιουργηθεί εδώ και χρόνια Εργαστήρια Δοκιμών Κουφωμάτων, ώστε να ελέγχονται και να πιστοποιούνται τα τελικά προϊόντα Αλουμινίου. Πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες ενδιαφερόντουσαν για την ποιότητα των προϊόντων τους, είχαν θεσπίσει συστήματα ελέγχου ποιότητας – όπως ISO 9000 – αλλά δυστυχώς δεν ήταν δυνατόν να ελέγξουν το τελικό προϊόν τους.

Τα Διαπιστευμένα και Κοινοποιημένα Εργαστήρια ελέγχου κουφωμάτων, δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο, να πραγματοποιεί τις τρεις παρακάτω δοκιμές στα κουφώματα αλουμινίου:

 • Αεροδιαπερατότητα
 • Υδατοστεγανότητα
 • Αντοχή σε Ανεμοπίεση

Οι τρεις αυτές δοκιμές γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 14351.01:2006

Οι διελαστές και γενικά οι παραγωγοί ολοκληρωμένων συστημάτων αλουμινίου ή οι κατασκευαστές, πραγματοποιούν δοκιμές στα κουφώματά τους σε Κοινοποιημένα Εργαστήρια και έχουν σχετικά Πιστοποιητικά Δοκιμών. Οι παραγωγοί συστημάτων μπορούν να παραχωρήσουν τις εκθέσεις δοκιμών στους κατασκευαστές, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν προκειμένου να καλύψουν την υποχρέωση, η οποία επιβάλλεται από το πρότυπο για τη σήμανση CE. Το πρότυπο ΕΝ 14351 θεωρεί ως «Παραγωγό Συστήματος» αυτόν ο οποίος προωθεί ένα σύστημα κουφώματος στην αγορά.

Δοκιμές και σήμανση CE

Η Σήμανση CE στα κουφώματα, η οποία είναι υποχρεωτική από 1/2/2010, δεν πιστοποιεί την ποιότητα του προϊόντος και δεν επιβάλλει κατάταξη του κουφώματος σε ορισμένη κατηγορία. Άρα, τα πιστοποιητικά δοκιμών επιβάλλονται για τους παρακάτω δυο βασικούς λόγους:

 • Για τον έλεγχο από τον παραγωγό του συστήματος των επιδόσεων των κουφωμάτων τα οποία κατασκευάζει και
 • Για τις Αρχικές Δοκιμές Τύπου οι οποίες επιβάλλονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14351.01:2006.

Οι παραγωγοί του συστήματος, παρόλο που το πρότυπο δεν επιβάλλει κατάταξη του κουφώματος σε ορισμένη κατηγορία, εντούτοις φροντίζουν να επιτύχουν όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα στις δοκιμές. Η τακτική αυτή ακολουθείται τόσο από τις διελάσεις, όσο και από τους κατασκευαστές.

Οι λόγοι είναι βέβαια προφανείς. Όλοι οι παραγωγοί συστημάτων θέλουν να προβάλλουν τα προϊόντα τους και τις επιδόσεις τους. Οι κατασκευαστές όμως θα πρέπει να πραγματοποιούν δειγματοληπτικά δοκιμή σε ένα τουλάχιστον κούφωμα – κατά προτίμηση ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα – ώστε να ελέγχουν την ποιότητα των κουφωμάτων τα οποία κατασκευάζουν. Οι δοκιμές αυτές είναι απαραίτητες για τους παρακάτω, ενδεικτικά, λόγους:

 • Έλεγχο της ποιότητας των κουφωμάτων,
 • Σύγκριση αποτελεσμάτων μετρήσεων με τα αντίστοιχα της διέλασης,
 • Σιγουριά και χορήγηση εγγυήσεως στους πελάτες,
 • Διαφήμιση των προσφερομένων προϊόντων,
 • Δυνατότητα ανάληψης έργων με υψηλές προδιαγραφές,
 • Αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτωση διένεξης με τον πελάτη.

Είναι γνωστό ότι σε περίπτωση κατά την οποία ένας κατασκευαστής προβεί στην αλλαγή έστω και ενός εξαρτήματος, τότε, το πιστοποιητικό της διέλασης δεν ισχύει γιατί θεωρείται νέο προϊόν. Στην περίπτωση αυτή, το πιστοποιητικό δεν τον καλύπτει και θα πρέπει να πραγματοποιήσει Αρχική Δοκιμή Τύπου στο προϊόν αυτό.

Τόσο οι Αρχικές Δοκιμές Τύπου (ΙΤΤ), οι οποίες επιβάλλονται από το πρότυπο ΕΝ 14351, όσο και οι δειγματοληπτικές, πρέπει να διενεργούνται σε ένα Διαπιστευμένο και Κοινοποιημένο Εργαστήριο Δοκιμών, ώστε τα αποτελέσματα να είναι επίσημα, αξιόπιστα και εμπιστευτικά.Ένας από τους λόγους οι οποίοι επιβεβαιώνουν τον σημαντικό ρόλο των δοκιμών, είναι ότι ο ενδιαφερόμενος ή ο εκπρόσωπός του παρίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής. Η παρουσία αυτή επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο:

 • Να κάνει διάφορες ρυθμίσεις,
 • Να διαπιστώσει, κατά τη διάρκεια της δοκιμής, τα ενδεχόμενα προβλήματα τα οποία παρουσιάζει το κούφωμα,
 • Να διαπιστώσει ο ίδιος πότε παρουσιάζεται η πρώτη σταγόνα και σε ποιο σημείο του κουφώματος, ώστε να μπορέσει να διορθώσει μια ενδεχόμενη αστοχία κατά την κατασκευή του κουφώματος.

Ο Κατασκευαστής έχει έτσι ιδία αντίληψη της ποιότητας των προϊόντων του και δεν βασίζεται σε ένα πιστοποιητικό, καθ’ όλα νομότυπο, το οποίο του χορηγεί ο παραγωγός του συστήματος.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2010 η σήμανση CE για τις Πόρτες και τα Παράθυρα, είναι υποχρεωτική για όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: aluNET.gr